Privacybeleid

Dit Privacybeleid (hierna “Dit beleid” genoemd) zet uiteen hoe Game Lounge Limited omgaat met de informatie en persoonsgegevens die u…

Dit Privacybeleid (hierna “Dit beleid” genoemd) zet uiteen hoe Game Lounge Limited omgaat met de informatie en persoonsgegevens die u aan ons heeft verstrekt en waarmee wij in staat zijn de relatie die u met ons heeft op een effectieve manier te beheren.

Dit beleid is van toepassing op onze websites, applicaties, producten en/of diensten die verbonden zijn met dit beleid, of die geen apart privacybeleid hebben (hierna “Onze diensten” genoemd). Dit Privacybeleid is bedoeld om u een beter inzicht te geven in de gegevens die wij verzamelen, de reden waarom wij deze gegevens verzamelen, de wijze waarop wij deze gegevens verwerken, de instanties met wie wij deze persoonsgegevens delen, uw rechten met betrekking tot het verzamelen, verwerken en delen van deze gegevens en alle andere relevante zaken met betrekking tot privacy en veiligheid.

Alle persoonsgegevens die u verstrekt of die wij al bezitten worden verwerkt in lijn met en op de wijze die uiteengezet wordt in dit Privacybeleid. Alle informatie wordt verstrekt via een website van Game Lounge (“de Website”) of een andere wijze die Game Lounge van tijd tot tijd beschikbaar stelt.

Door dit Privacybeleid te lezen begrijpt en aanvaardt u dat uw persoonsgegevens verwerkt kunnen worden op de wijze die in dit beleid uiteengezet wordt. Als u niet akkoord gaat met de voorwaarden van dit Privacybeleid, verzoeken wij u vriendelijk de Website niet te gebruiken of uw persoonsgegevens op een andere manier aan ons te verstrekken.

Alle referenties in dit Beleid aan “Game Lounge”, “ons”, “onze”, “wij” of “we” hebben betrekking op de Gegevensbeheerder, met name Game Lounge Limited, een Maltees bedrijf met registratienummer C 53144 en met geregistreerd hoofdkantoor in Level 5, Spinola Park, Triq Mikiel Ang. Borg, St Julians, SPK 1000, Malta die de eigenaar is van de website guidecasino.be

De verwerking van Persoonsgegevens door Game Lounge zoals uiteengezet in dit Privacybeleid wordt uitgevoerd in lijn met:

– De Maltese Wet op Gegevensbescherming (hierna “DPA” (Data Protection Act – Hoofdstuk 586 van de Wet van Malta) genoemd) en andere wetgeving onder de DPA die van tijd tot tijd gewijzigd kunnen worden; en

– Verordening (EU) 2016/679 van het Europese Parlement en van de Raad van 27 april 2016 inzake de Bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens en inzake het vrije verkeer van deze gegevens, en de intrekking van richtlijn 95/46/EC, (Algemene Verordening Gegevensbescherming)” (hierna genoemd “de Verordening” of “AVG”).

De DPA en de AVG worden hierna gezamenlijk de “Wetgeving inzake Gegevensbescherming” genoemd.

Game Lounge bepaalt de middelen en de doelen van de verwerking van Persoonsgegevens en is daarmee de “Gegevensbeheerder” volgens de toepasselijke Wetgeving inzake Gegevensbescherming.

DEFINITIES

De Gegevensbeheerder

“De Gegevensbeheerder” is de natuurlijke of juridische persoon, openbare instantie, het agentschap of ander orgaan die, alleen of gezamenlijk met anderen, de doelen en middelen van de verwerking van Persoonsgegevens bepaalt; wanneer de doelen en middelen van de verwerking worden bepaald door de wetgeving van de Unie of een Lidstaat, kunnen de beheerder of de specifieke criteria voor de nominatie worden bepaald door wetgeving van de Unie of Lidstaat.

De Gegevensverwerker

“De Gegevensverwerker” is een natuurlijke of juridische persoon, openbare instantie, agentschap of ander orgaan die de Persoonsgegevens namens de beheerder verwerkt.

Persoonsgegevens

“Persoonsgegevens” zijn alle informatie die u individueel identificeert of betrekking heeft op een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

VEILIGHEID

Game Lounge bewaart uw Persoonsgegevens digitaal op versleutelde harde schijven.

BESCHERMING PERSOONSGEGEVENS

Persoonsgegevens die door ons worden bewaard, worden beschermd door de beveiligingsprocessen en -systemen met de hoogste standaard in de sector. Wij beschermen Persoonsgegevens niet alleen door middel van hoge en kwalitatieve standaarden, maar ook via de beste en meest efficiënte toepassing van de wet. Wij zijn verplicht om alleen Persoonsgegevens te verwerken als deze verwerking gebaseerd is op oprechte en legitieme redenen om dit te doen op basis van een van de juridische gronden die uiteengezet zijn in de AVG.

VERWERKEN OP BASIS VAN ONS LEGITIEME BELANG

Een legitiem belang bestaat wanneer wij een zakelijke of commerciële reden hebben om de Persoonsgegevens te verwerken. In dat geval nemen wij maatregelen om uw Persoonsgegevens en de manier waarop deze gegevens worden verwerkt te beschermen, en om ervoor te zorgen dat deze verwerking niet oneerlijk is jegens u of uw belang.

Als en wanneer wij besluiten uw Persoonsgegevens te verwerken op basis van legitiem belang, zullen wij u informeren welk legitiem belang dit is en u een procedure bieden waarbij u vragen kunt stellen en/of bezwaren kunt uiten met betrekking tot deze verwerking. Het is belangrijk op te merken dat Game Lounge niet verplicht is te stoppen met verwerken als de gronden van verwerking zwaarder wegen dan uw recht op bezwaarmaking.

VERWERKEN OP BASIS VAN UW INSTEMMING

Instemming is niet de enige grond waarop wij toestemming hebben of verplicht zijn om uw Persoonsgegevens te verwerken. Wij verwerken uw Persoonsgegevens alleen op basis van uw instemming wanneer wij dit niet kunnen of er niet voor kiezen dit te doen op wettelijke gronden (zoals voldoen aan een wettelijke verplichting of legitiem belang). Wanneer wij uw Persoonsgegevens verwerken op basis van uw instemming, heeft u het recht uw instemming in te trekken op elk gewenst moment en op dezelfde wijze waarop u uw instemming heeft gegeven. In het geval u uw recht tot intrekking van uw instemming uitoefent, zullen wij bepalen of we in staat (of verplicht) zijn uw Persoonsgegevens op basis van andere wettelijke gronden anders dan instemming te verwerken. Als dit het geval is, zullen wij u hierover inlichten. Uw intrekking van uw instemming heeft geen invloed op de gegevensverwerking die is uitgevoerd voorafgaand aan de intrekking van uw instemming.

VERWERKEN OP BASIS VAN INSTEMMING

Om twijfel te voorkomen willen wij graag duidelijk maken dat in de beperkte gevallen waarbij we niet kunnen of er niet voor kiezen uw Persoonsgegevens op basis van andere wettelijke gronden (bijvoorbeeld: ons legitiem belang) te verwerken, wij uw Persoonsgegevens dan verwerken op basis van uw instemming.

In die gevallen waarbij wij uw Persoonsgegevens verwerken op basis van Uw instemming (die wij nooit veronderstellen maar die wij op een duidelijke en kenbare wijze van u hebben verkregen), HEEFT U HET RECHT OM UW INSTEMMING OP ELK GEWENST MOMENT IN TE TREKKEN op dezelfde wijze waarop u uw instemming aan ons heeft gegeven.

Mocht u uw recht tot intrekking van uw instemming op een gegeven moment uitoefenen (door ons schriftelijk te berichten via ons postadres of e-mailadres hieronder), dan zullen wij bepalen of er op dat moment een alternatieve wettelijke basis bestaat voor het verwerken van uw Persoonsgegevens (bijvoorbeeld op basis van de wettelijke verplichting waaraan wij moeten voldoen). Wanneer wij wettelijk bevoegd (of zelfs verplicht) zijn om uw Persoonsgegevens te verwerken zonder uw instemming nodig te hebben zullen wij, als dit het geval is, u hierover inlichten.

Wanneer wij om Persoonsgegevens vragen, kunt u altijd weigeren, maar als u weigert ons van de gegevens te voorzien die wij nodig hebben om de verzochte diensten te leveren, kan het zijn dat wij niet in staat zijn u deze diensten te leveren (vooral als instemming de enige wettelijke reden is die ons ter beschikking staat.)

Ter verduidelijking: instemming is niet de enige grond waarop wij uw Persoonsgegevens mogen verwerken. In de voorgaande paragraaf hebben wij de verschillende gronden uiteengezet waarop wij uw Persoonsgegevens voor specifieke doelen kunnen verwerken.

COOKIES

Wanneer u onze website bezoekt, verzamelen we bepaalde categorieën Persoonsgegevens op automatische wijze door middel van cookies of vergelijkbare technologieën.

Lees voor meer informatie over wat cookies zijn en hoe en waarom wij deze gegevens op deze manier verwerken (inclusief het verschil tussen essentiële en niet-essentiële cookies) ons gedetailleerde maar gemakkelijk te lezen Cookiebeleid op [Cookie Policy].

ANDERE DOELEN

Het kan zijn dat wij Persoonsgegevens moeten gebruiken of bewaren ter voorkoming van verlies of om onze rechten, privacy, veiligheid of eigendom, of die van andere personen te beschermen volgens onze legitieme belangen.

BEWAREN VAN GEGEVENS

Wij bewaren gegevens voor beperkte periodes waarin de gegevens om legitieme zakelijke of wettelijke doelen bewaard moeten blijven. Wij trachten te garanderen dat onze diensten informatie beschermen tegen onopzettelijke of opzettelijke verwijdering. Hierdoor kan er vertraging ontstaat tussen wanneer u iets verwijdert en wanneer kopieën hiervan uit onze actieve en back-upsystemen worden verwijderd. Voor meer informatie neemt u contact met ons op via [email protected]

GEAUTORISEERDE VRIJGEVING VAN PERSOONSGEGEVENS AAN DERDE PARTIJEN

Zonder af te doen aan de verdere inhoud van dit Privacybeleid, kunnen Persoonsgegevens die op u betrekking hebben, worden gedeeld met geautoriseerde derde partijen binnen of buiten de EU/EER wanneer deze vrijgave toegestaan of verplicht is volgens de Wetgeving inzake Persoonsbescherming en/of andere wetgeving. Deze geautoriseerde derde partijen kunnen zijn, maar zijn niet beperkt tot, instanties binnen Game Lounge, andere derde partijen en organisaties zoals wetshandhavingsinstanties, samenwerkende boekhoud- of auditbureaus, regelgevende autoriteiten en digitale-marketingbedrijven. Wij kunnen uw Persoonsgegevens tevens delen met organisaties die u aan ons hebben gepresenteerd, derde partijen aan wie u heeft gevraagd of toegestaan uw gegevens te delen of elke andere derde partij met wie wij noodzakelijkerwijs uw Persoonsgegevens delen om in staat te zijn de producten en/of diensten te bieden waarom uw heeft verzocht. Welke Persoonsgegevens gedeeld worden hangt af van het product/de producten of de dienst(en) die u wilt gebruiken.

Wanneer deze Persoonsgegevens moeten worden overgedragen buiten de EER – Europese Economische Ruimte – garanderen wij dat alle noodzakelijke en geschikte veiligheidsmaatregelen zijn getroffen. Ook kunnen wij Persoonsgegevens bekendmaken een andere bedrijven binnen partner- of dochterondernemingen en aan zakelijke partners of opvolgers van onze zakelijke activiteiten. De wijze waarop gegevens worden overgedragen buiten de EER wordt hieronder uiteengezet. Uw Persoonsgegevens worden nooit gedeeld met derde partijen voor marketingdoelen (tenzij u hiervoor instemming geeft).

DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS MET ANDERE CATEGORIEËN OF ONTVANGERS

Relevante gegevens worden ook op passende wijze vrijgegeven of gedeeld (en in alle gevallen in lijn met de Wetgeving inzake Gegevensbescherming) aan/met leden en personeelsleden van Game Lounge, aan/met andere instanties binnen Game Lounge (bijvoorbeeld om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen) en/of aan/met partnerinstanties en/of onderaannemers gevestigd binnen de Europese Unie als dat relevant is voor de doelen die in dit Privacybeleid worden genoemd (inclusief aan/met onze dienstverleners die zorg dragen voor de functionaliteit van de website en/of andere diensten die u nodig mocht hebben). Persoonsgegevens zullen alleen door ons worden gedeeld om diensten te verlenen die u van ons vraagt of voor andere wettige redenen (inclusief geautoriseerde bekendmakingen die uw instemming niet nodig hebben).

Deze geautoriseerde bekendmakingen zullen worden gedaan volgens de Wetgeving inzake gegevensbescherming (bijvoorbeeld: al onze verwerkers zijn contractueel gebonden door de vereisten in deze Wetgeving inzake gegevensbescherming, inclusief een strikte verplichting om elke informatie die zij ontvangen vertrouwelijk te behandelen en ervoor te zorgen dat hun werknemers/personeel gebonden zijn aan dergelijke verplichtingen). Deze dienstverleners (onze Verwerkers) zijn ook gebonden aan een aantal andere verplichtingen (in het bijzonder die in Artikel 28 van de AVG worden genoemd).

Uw Persoonsgegevens worden nooit gedeeld met derde partijen voor marketingdoelen (tenzij u hiervoor instemming geeft) .

COMMUNICATIES VIA INTERNET

U bent zich ervan bewust dat gegevens die via het internet worden verzonden over internationale grenzen kunnen worden overgedragen, zelfs wanneer de zender en ontvanger zich in hetzelfde land bevinden. Wij kunnen niet verantwoordelijk worden gehouden voor activiteiten of verzendingen die u of een derde partij doet of heeft gedaan met betrekking tot Persoonsgegevens voordat wij deze hebben ontvangen, inclusief maar niet beperkt tot, overdacht van Persoonsgegevens van u aan ons via een land dat een lager niveau van gegevensbescherming heeft dan dat van de Europese Unie, via elk technologisch medium (bijvoorbeeld Whatsapp, Skype, Dropbox, enz.)

Daarbij aanvaarden wij geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de veiligheid van uw gegevens tijdens de overdracht via het internet, tenzij onze verantwoordelijkheid expliciet voortkomt uit een wet die van toepassing is in Malta.

NAUWKEURIGHEID VAN PERSOONSGEGEVENS

Wij doen ons uiterste best om Persoonsgegevens die wij van u in ons bezit hebben zo actueel en nauwkeurig mogelijk te houden. U kunt de informatie die wij over u hebben op elk gewenst moment controleren door contact met ons op te nemen op de wijze die hieronder staat uitgelegd. Indien u onnauwkeurigheden vindt, zullen wij deze corrigeren en indien nodig verwijderen. Hieronder vindt u een gedetailleerde lijst met uw rechten betreffende de toepasselijke Wetgeving inzake gegevensbescherming.

LINKS NAAR WEBSITES VAN DERDE PARTIJEN

Links naar door ons aangeboden websites van derde partijen worden duidelijk als zodanig aangegeven en wij zijn op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites, noch kan ervan uitgegaan worden dat wij deze goedkeuren (inclusief het toepasselijke privacybeleid of enig soort gegevensverwerking). Wij raden u aan het privacybeleid van deze websites van derde partijen te lezen.

OVERDRACHT VAN GEGEVENS BUITEN DE EER

Uw Persoonsgegevens worden alleen overgedragen buiten de EER of aan een ander land dat niet tot de EER behoort en dat door de Europese Commissie een adequaat beschermingsniveau toegekend heeft gekregen (ook wel “ landen op de witte lijst” – die u hier vindt   https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/adequacy-decisions_en   ) in de volgende omstandigheden: Wanneer u ons expliciet daarvoor instemming heeft verleend; wanneer het nodig is om een contract op te stellen of uit te voeren tussen u en Game Lounge; of om te voldoen en te handelen in lijn met elke en alle wettelijke verplichtingen of plichten.

In het geval Persoonsgegevens worden overgedragen buiten de EER, binnen Game Lounge of aan een zakelijk partner van Game Lounge, zorgen wij ervoor dat alle geschikte veiligheidsmaatregelen zijn getroffen om te garanderen dat dezelfde bescherming wordt geboden en dat dezelfde standaarden worden toegepast als binnen de EER. U heeft het recht een kopie van deze veiligheidsmaatregelen aan te vragen door contact met ons op te nemen via onderstaand adres.

Er worden contracten gebruikt met de modelcontractbepalingen van de EU (EU Model Clauses), waarvoor nodig is dat instanties die de Persoonsgegevens ontvangen dezelfde standaarden moeten gebruiken als waaraan zij binnen de EER onderhevig zouden zijn. Indien er gegevens worden overgedragen aan de VS en de instantie die de gegevens ontvangt is geregistreerd bij de Privacy Shield (een kader dat de bescherming van Persoonsgegevens garandeert), dan wordt ervan uitgegaan dat die instantie het beschermingsniveau heeft dat is goedgekeurd door de Europese Commissie.

RECHTEN VAN HET GEGEVENSSUBJECT

Bij Game Lounge doen wij onze uiterste best u te ondersteunen wanneer u ervoor kiest uw rechten met betrekking tot uw Persoonsgegevens uit te oefenen. In sommige gevallen moeten wij uw identiteit verifiëren voorafgaand aan het verzoek om een relevant recht uit te oefenen.

Recht op toegang

U heeft het recht ons te vragen of wij persoonsgegevens verwerken die betrekking hebben op u, en als dat het geval is, heeft u het recht op toegang tot die Persoonsgegevens en tot de volgende informatie:

– Welke Persoonsgegevens wij hebben,

– Waarom wij deze verwerken,

– Aan wie wij deze vrijgeven,

– Hoelang wij van plan zijn deze te bewaren (indien mogelijk),

– Of wij deze overdragen naar het buitenland en de beveiligingsmaatregelen die wij treffen om ze te beschermen,

– Wat uw rechten zijn.

– Hoe u een klacht kunt indienen,

– Waar wij uw Persoonsgegevens vandaan hebben en – Of wij automatische besluitvorming (inclusief profilering) hebben uitgevoerd, alsmede gerelateerde informatie.

Recht op rectificatie

U heeft het recht ons te vragen onnauwkeurige of onvolledige Persoonsgegevens die betrekking hebben op u te rectificeren en/of aan te vullen.

Recht op wissen (“recht op vergetelheid”)

U heeft het recht ons te vragen uw Persoonsgegevens te wissen en wij zullen dit zonder onnodig uitstel doen, maar alleen wanneer:

– De Persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doelen waarvoor deze verzameld waren; of

– U uw instemming heeft ingetrokken (wanneer wij gegevens verwerken op basis van uw instemming) en wij geen andere wettelijke grond hebben om uw Persoonsgegevens te verwerken; of

– U met succes uw recht van bezwaar heeft uitgeoefend (zoals hieronder uitgelegd); of

– Uw Persoonsgegevens onwettig zijn verwerkt; of

– Er een wettelijke verplichting geldt waaraan wij moeten voldoen; of

– Er speciale omstandigheden bestaan in verband met bepaalde kinderrechten.

In elk geval zullen wij niet wettelijke verplicht zijn te voldoen aan uw verzoek tot wissing als de verwerking van uw Persoonsgegevens noodzakelijk is om aan een wettelijke verplichting te voldoen die ons is opgelegd.

Recht op beperking van de verwerking

U heeft het recht ons te vragen de verwerking van uw Persoonsgegevens te beperken. U kunt dit recht echter alleen uitoefenen wanneer:

– De nauwkeurigheid van uw Persoonsgegevens betwist wordt (zie het recht op rectificatie hierboven), gedurende een periode waarin wij de nauwkeurigheid van de Persoonsgegevens kunnen verifiëren; of

– De verwerking onwettig is en u bestrijdt het wissen van uw Persoonsgegevens; of

– Wij uw Persoonsgegevens niet langer nodig hebben voor de doelen waarvoor zij werden verzameld maar u heeft de Persoonsgegevens nodig voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van juridische claims; of

– U uw recht op bezwaar heeft uitgeoefend en verificatie van onze legitieme gronden om uw bezwaar op te heffen in behandeling zijn.

Indien u met succes dit recht uitoefent, mogen wij alleen uw Persoonsgegevens verwerken:

– Wanneer wij uw instemming hebben; of

– Voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van juridische claims; of

– Voor de bescherming van de rechten van een andere natuurlijke of juridische persoon; of

– Om redenen van belangrijk openbaar nut.

Recht op gegevensoverdraagbaarheid

U heeft het recht ons te vragen uw Persoonsgegevens aan u te verstrekken die u eerder aan ons verstrekt heeft. Wij verstrekken u deze gegevens in een gestructureerd, gebruikelijk, door machine te lezen formaat, of wij kunnen (indien technisch haalbaar) de gegevens rechtstreeks naar een andere Gegevensbeheerder verzenden, op voorwaarde dat dit de rechten en vrijheden van anderen niet benadeelt. U kunt dit recht alleen uitoefenen wanneer:

– Het verwerken gebaseerd is op uw instemming of op de uitvoering van een contract met u; en

– De verwerking via een geautomatiseerd proces wordt uitgevoerd.

Recht op intrekking van instemming

Voor gedetailleerde informatie over dit recht raadpleegt u de paragraaf “VERWERKEN OP BASIS VAN INSTEMMING” hierboven.

Recht op bezwaar tegen verwerking

In bepaalde gevallen heeft u het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw Persoonsgegevens. Wij verwerken uw Persoonsgegevens alleen op basis van een van de volgende doelen:

– De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een taak die wordt uitgevoerd voor het openbaar nut; of

– De verwerking is noodzakelijk voor de doelen van de legitieme belangen die door ons of een derde partij worden nagestreefd.

De verwerking zal alleen worden stopgezet wanneer de Gegevensbeheerder geen overtuigende en legitieme gronden heeft gegeven die zwaarder wegen dan de bezwaren die u heeft geuit in uw verzoek en die het noodzakelijk maken de verwerking voort te zetten.

Waar uw gegevens worden verwerkt voor directe marketingdoeleinden heeft u op elk moment het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw Persoonsgegevens.

In alle andere gevallen, met uitzondering van die hierboven vermeld staan, kan dit recht niet worden uitgeoefend.

Recht om een klacht in te dienen

Als Gegevenssubject kunt u op ieder gewenst moment een klacht indienen bij de relevante toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming als u het gevoel heeft dat Game Lounge inbreuk maakt op het uitoefenen van uw rechten. De bevoegde toezichthoudende autoriteit in Malta is het kantoor van de Commissaris van Informatie en Gegevensbescherming (Office of the Information and Data Protection Commissioner – “IDPC”).

Ondanks dit recht vragen wij u vriendelijk dat u problemen die u met ons ondervindt eerst met ons tracht op te lossen alvorens een klacht bij de IDPC in te dienen.

Het is belangrijk op te merken dat, ondanks dit recht, Game Lounge uw verzoek kan weigeren als wij onze beslissing redelijk kunnen rechtvaardigen. Deze weigering verbiedt u niet een klacht in te dienen bij de relevante autoriteit voor gegevensbescherming.

BEDRIJFSINFORMATIE

Als u vragen/opmerkingen heeft over privacy of u wilt een van uw individuele rechten uitoefenen, neem dan contact op met onze DPO via [email protected] of schrijf ons op bovenstaand adres.